Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
07.09.2009, autor: Jiří Gračka, kategorie: Příprava

Zítra začíná novéna k přípravě na papežskou návštěvu

Každý den přinese zamyšlení nad textem Písma svatého a myšlenky papeže Benedikta XVI.

Jak s novénou pracovat

U každého dne je uveden úplný program. Důležitost jeho jednotlivých částí je vyznačena po straně. Minimální program je označen třemi hvězdičkami, středně rozsáhlý program sestává z minimálního programu a částí označených dvěma hvězdičkami a části úplného programu, které se přidávají k předchozímu, jsou označeny jednou hvězdičkou. Schéma jednotlivých dnů je uvedeno níže.

Tři varianty programu jsou navrženy tak, že při minimálním se ráno, v poledne a večer krátce pomodlíme. Při středním je večerní modlitba rozšířena a při velkém je během dne (kdy a jak se komu hodí) připravena krátká duchovní četba a podklad pro vlastní zamyšlení. Večerní modlitba je rozšířena o litanie – přímluvy.

Připojit se ke společné modlitbě novény můžete také na vlnách Radia Proglas, a to každý den v rámci modlitby Anděl Páně ve 12:00 hodin.

Ráno

*** Znamení kříže: Ve jménu Otce…

*** Modlitba 1

** Modlitba 2

** Otče náš… Zdrávas Maria…

Poledne

*** Modlitba 1

** Otče náš… Zdrávas Maria…

Mezi dnem

** Otče náš… Zdrávas Maria…

** Četba Písma svatého (viz konkrétní den)

** Zamyšlení nad Písmem svatým (viz konkrétní den)

* Čtení z myšlenek Benedikta XVI. (viz konkrétní den)

* Zamyšlení nad četbou (viz konkrétní den)

** Modlitba 2

** Modlitba 3, 4 nebo 5

** Sláva Otci…

Večer

*** Znamení kříže: Ve jménu Otce…

*** Modlitba 1

** Otče náš… Zdrávas Maria…

* Litanie – přímluvy

** Modlitba 2

** Sláva Otci…


Modlitby

Modlitba 1

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že nás navštíví Svatý otec Benedikt XVI. Veď nás svou láskou, abychom se dobře připravili na setkání s tím, kdo řídí celou církev. Abychom ho přijali jako Marta a naslouchali mu jako Maria, když je navštívil Kristus.

Dej, ať se zpevní naše víra, abychom pozorně naslouchali jeho slovům; ať se s nadějí otevřou naše srdce, neboť nám jistě přináší dobrou zvěst; ať se rozhoří naše láska, aby se u nás cítil dobře.

Dopřej nám, abychom mu mohli ukázat mnoho dobrých činů a udělali mu tím radost.

Dej, aby dny, které v naší vlasti stráví, byly pro něho i pro nás a celou společnost přínosem a povzbuzením.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Modlitba 2

Trojjediný, věčný Bože, vyznávám, že jsi, že jsi všemohoucí a že jsi Láska. Chci proto konat láskou naplněné skutky, aby moje víra byla živá a můj život plodný.

Poznávám, že jsi mi dal život v důvěře, že ho nepromarním, a já se o to chci ze všech sil snažit. Chci proto překonávat nevděk a křivdy od druhých lidí, nepropadat hořkosti a pocitu zklamání.

Vím, že podstatou života je oběť. Chci proto žít obětavě, ne sobecky přijímat a hromadit, ale štědře rozdávat a sloužit druhým.

Toužím, Bože, po plném životě, a chci zachovávat tvá přikázání, která k němu vedou. Pomoz mi v tom, protože to není vždy lehké. Vlij mi víru, naději a lásku.

Prosím o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.


Modlitba 3

Všemohoucí, věčný Bože! Víme, že naše víra je často slabá a rozkolísaná.

Odpusť nám, prosíme, že se necháváme svést k nepravým bůžkům a modlám nové doby a stáváme se manipulovanými otroky konzumní společnosti. Dej nám sílu tomu vzdorovat, abychom se drželi pravých hodnot a chránili převzácný dar víry.

Prosíme tě, abychom s úctou a pravidelně četli Písmo svaté, neboť je to tvé nezvratné a tvůrčí slovo, kterým jsi nám odhalil smysl našeho života.

Stvořil jsi celý vesmír a stvořil jsi i nás. Patříme ti a s radostí ti máme sloužit. Povzbuzuj nás, abychom konali dobro, neboť bez skutků lásky je víra mrtvá.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Modlitba 4

Pane Ježíši Kriste, Vykupiteli světa, Bože, děkujeme ti, že se naplnilo očekávání spravedlivých Starého zákona. Přišel jsi mezi nás a víš, v kolika nejistotách a obavách žijeme. Jak těžce zápasíme o důvěru v budoucnost. Prosíme, vrať nám naději, abychom důvěřovali v tvá zaslíbení a s odvážnou radostí vstupovali do budoucnosti, ze které k nám přicházíš, abys obnovil Boží království.

Dej nám vytrvalost v nesnázích a podepři nás, když klesáme na mysli. Pošli nám dary svého svatého Ducha, abychom neztráceli důvěru v dobro a v lidi kolem nás, i když budeme často zklamáváni.

Víme, že předmětem naší naděje je budoucí život u Boha, ale dopřej nám, prosíme, potřebnou míru pozemské radosti, abychom nepodlehli pocitu bezútěšnosti nebo nesmyslnosti života a neztratili víru ve tvé vítězství nad veškerým zlem.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.


Modlitba 5

Duchu Svatý, Bože Lásko! Obracíme se k tobě, který vše udržuješ v bytí. Odpusť nám, prosíme, co jsme zavinili svým sobectvím a lhostejností a stali se tak překážkou tvého věčného vanutí. Vrať nás do proudu života. Ty, který všechno obnovuješ, obnov i naše srdce a dopřej nám, aby se podobala pramenu lásky, kterým je svaté srdce Kristovo.

Duchu Svatý, odhaluješ tajemství Boží a jsi učitelem Pravdy, dej nám, abychom správně chápali skutečnost, abychom ji unesli a nežili ve lži.

Odpusť nám, že soucitná, obětavá a svatá láska je ve světě degradována na chvilkovou tělesnou slast a ztrácí tak smysl a hodnotu života. Navrať nám nevinnost, aby se naše srdce podobalo nejčistšímu srdci Panny Marie, Matky Boží. Jen když námi bude do světa proudit tvá láska, budeme věrnými následovníky jejího Syna a budeme vpravdě dětmi Božími.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Poznámka k recitaci litanií – přímluv: Při soukromé modlitbě nebo v úzkém společenství, které zná modlitbu breviáře, je možno vypustit opakovanou odpověď lidu a modlit se přímluvy chórovým způsobem.

Litanie – přímluvy

Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, uslyš nás!

Kriste, vyslyš nás!


Otče z nebes, Bože, – smiluj se nad námi!

Synu, Vykupiteli světa, Bože, –

Duchu Svatý, Bože, –

Svatá Trojice, jeden Bože, –


Svatá Maria, Matko Boží, – oroduj za nás!

Svatá Maria, která jsi Božímu hlasu bez výhrad uvěřila, –

Svatá Maria, která jsi i pod křížem Bohu důvěřovala, –

Svatá Maria, která jsi Krista nejvíce milovala, –


Dej, laskavý a štědrý Bože,

abychom na přímluvu Panny Marie, která stála uprostřed apoštolů při seslání Ducha Svatého, *
i my dostali odvahu víry! – Prosíme tě, vyslyš nás!

abychom na přímluvu Panny Marie, která s Ježíšem pod srdcem navštívila Alžbětu, *
i my nesli do světa naději a radost! –

abychom se na přímluvu Panny Marie, která Ježíše hledala a v chrámu nalezla, *
nikdy od jeho lásky neodloučili a vždy se k němu vrátili! –


abychom na přímluvu sv. Petra, prvního z papežů, *
vždy byli ve víře poslušni Svatého otce! –

abychom na přímluvu sv. Pavla, apoštola národů, *
nesli radostnou zvěst víry všem lidem! –

abychom na přímluvu sv. Terezie Benedikty Steinové, chápající a vzdělané mučednice, *
prohlubovali svou víru četbou, modlitbou a rozjímáním! –


abychom na přímluvu sv. Josefa, který nalezl cestu z vnitřních nejistot a přijal tvou vůli, *
uměli překonávat zklamání a nesnáze a přijímat tvé výzvy! –

abychom na přímluvu sv. Jana Boska, který přinášel vyřazeným novou šanci, *
uměli navracet naději naší ohrožené mládeži! –

abychom na přímluvu sv. Moniky, která neztrácela naději ve tvé milosrdenství, *
uměli vytrvale prosit za děti, které se vydaly špatnou cestou! –


abychom na přímluvu sv. Marie Magdalské, která tě milovala pro tvé veliké odpuštění, *
konali skutky lásky, které doprovázejí pravé pokání! –

abychom na přímluvu sv. Františka, který ve všem viděl tvou lásku, *
užívali s úctou všech stvořených věcí! –

abychom se na přímluvu sv. Maxmiliana Kolbeho, který přijal smrt, aby zachránil spoluvězně, *
uměli z lásky k tobě nasadit až do krajnosti! –


abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, kteří nám hlásali víru v našem jazyce, *
uměli o ní srozumitelně mluvit k dnešnímu světu! –

abychom na přímluvu sv. Ludmily, která vychovala ve víře sv. Václava, *
vedli slovem i příkladem k víře naše děti! –

abychom na přímluvu sv. Jana Sarkandera, mučedníka víry, *
uměli obstát i ve zmatených dobách mravní krize! –


abychom na přímluvu sv. Vojtěcha, vždy připraveného odpustit, *
důvěřovali v budoucí smíření všech lidí! –

aby na přímluvu sv. Zdislavy, věrné manželky a pečlivé matky, *
rodiče plnili své role otců a matek a ukázali svým dětem možnost dobré budoucnosti! –

abychom na přímluvu sv. Jana Nepomuckého, který hájil spravedlnost a pravdu, *
i my je vždy hájili a byli tak hodni naděje ve tvou pomoc! –


abychom na přímluvu sv. Václava, našeho ochránce a provždy vladaře naší země, *
pochopili, že cestou k vládě je služba nesená láskou! –

abychom na přímluvu sv. Prokopa, který opustil vše, aby se mohl plně věnovat tvé službě, *
také my tě milovali víc než cokoli na světě! –

aby na přímluvu sv. Anežky, milosrdné sestry, *
nepostrádali staří a nemocní lidé naši péči a lásku! –


Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, – dej nám, aby naše víra nekolísala!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, – dej nám naději, že se naplní tvá zaslíbení!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, – dej nám svou lásku, abychom ji nesli do celého světa!


Otče náš…

Modleme se: Modlitba 2Ke stažení: Novéna k přípravě na papežskou návštěvu, 574 kB


© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS