Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
10.09.2009, kategorie: Příprava

Novéna: Den 3

10. září
(foto Antonín Forbelský)

Struktura modlitby

Ráno

*** Znamení kříže: Ve jménu Otce…

*** Modlitba 1

** Modlitba 2

** Otče náš… Zdrávas Maria…

Poledne

*** Modlitba 1

** Otče náš… Zdrávas Maria…

Mezi dnem

** Otče náš… Zdrávas Maria…

** Četba Písma svatého

** Zamyšlení nad Písmem svatým

* Čtení z myšlenek Benedikta XVI.

* Zamyšlení nad četbou

** Modlitba 2

** Modlitba 3

** Sláva Otci…

Večer

*** Znamení kříže: Ve jménu Otce…

*** Modlitba 1

** Otče náš… Zdrávas Maria…

* Litanie – přímluvy

** Modlitba 2

** Sláva Otci…


Četba Písma svatého

V ten čas se Maria vydala na cestu a spěchala do jedné judské vesnice v horách. Tam vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariino pozdravení, dítě v jejím lůně se živě pohnulo, Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala silným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého života! Čím jsem si zasloužila, aby ke mně přišla matka mého Pána? Vždyť v té chvíli, když zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se mi v lůně radostí živě pohnulo. Blaze ti, že jsi uvěřila, protože se splní to, co ti bylo od Pána oznámeno." Maria řekla: "Velebí má duše Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli." (Lk 1, 39-47)

V ten čas přišel Ježíš do kraje u Césareje Filipovy a položil svým učedníkům otázku: "Za koho pokládají lidé Syna člověka?" Odpověděli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo vůbec za jednoho z proroků." Ježíš jim řekl: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého!" Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože jsi na to nepřišel po lidsku, ale zjevil ti to můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr, Skála, a na té skále vystavím svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: všecko, co svážeš na zemi, bude svázáno i v nebi, a všecko, co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i v nebi." (Mt 16, 13-19)


Zamyšlení nad Písmem svatým

Víra je nesmírný a ničím nenahraditelný dar. První úryvek z Písma svatého ukazuje, co víra v člověku působí. Maria uvěřila a byla naplněna radostí, jak sama řekla. Byla však také vybavena velikou mocí. Její příchod a pouhé pozdravení způsobí v domě Alžběty velké věci. Při Mariině pozdravu se radostně pohne plod v Alžbětině lůně a z toho Alžběta pozná, že Maria je plná milosti Boží, jeho moci a lásky, která z ní vyzařuje. Maria byla pro svou víru proměněna. Při pohledu do tohoto obrazu si musíme položit otázku, jak je to s naší vírou. Říkáme, že věříme, ale mnozí sotva řekneme, že jsme se stali jinými, že jsme Božím darem proměněni. Tím méně můžeme říct, že pouhý náš příchod někam přináší takovou radost, jako kdybychom nesli samého Spasitele. Nebylo by dobré poměřovat se s výsostnou postavou Panny Marie, ale zamyslet se nad tím, jak asi je velká, silná a do důsledků jdoucí naše víra, je třeba. Možná, že se cítíme tak vyhaslí a ochablí jen proto, že jsme na Boží výzvu neodpověděli dost jasně, dar víry přijali jen povrchně a z různých důvodů Bohu neotevřeli své srdce tak, aby nás plně proměnil.

Druhý úryvek nám ukazuje, jak nesmírně mnoho, ano vůbec všechno, závisí na víře. Víra a její vyznání činí člověka hodným Boží důvěry a Bůh tomu, kdo věří, svěřuje velké věci a zve ho ke spolupráci. Kristus postavil svou církev ne na Petrovi, ale na jeho víře. Věděl dobře, že Petr, který ho ve víře přijal jako Mesiáše, ho v lidské slabosti bude zrazovat od cesty k oběti a že ho z lidského strachu třikrát zapře. Věděl však, že dostal dar víry a ten Petra vždy vrátí na správnou cestu. Jestliže někdo přijme ve víře Boha, může pochybit, ale je Bohem chráněn, aby ho zlo nepřemohlo. Tak přináší víra jistotu každému, kdo věří doopravdy.


Čtení z myšlenek Benedikta XVI.

Všechno, co tady na zemi začíná, dříve či později končí, jako rostlina na louce, která ráno vykvete a večer uvadne. Ve křtu však maličká lidská bytost dostává život nový, život milosti, který jí umožňuje navázat osobní vztah se Stvořitelem, a to navždy, na celou věčnost. Člověk je naneštěstí schopen tento nový život svým hříchem zhasnout a přivodit si tak stav, který Písmo svaté nazývá "druhá smrt". Zatímco u ostatních tvorů, kteří nejsou povoláni k věčnosti, znamená smrt jenom konec pozemské existence, v nás hřích vytváří vír, který nás hrozí pohltit navždy, pokud nám Otec, který je v nebesích, nepodá svou ruku. A právě toto je tajemství křtu: Bůh nás chtěl zachránit a sám sestoupil až na dno propasti smrti, aby každý člověk, i ten, který padl tak hluboko, že už nevidí nebe, mohl opět najít ruku Boha, zachytit se jí, vystoupit z temnot a znovu spatřit světlo, pro něž je stvořen. Všichni cítíme, všichni vnitřně vnímáme, že naše existence je touhou po životě, voláním po plnosti, po spáse. Tato plnost života je nám dána křtem. (Řím, 13.1.2008)


Zamyšlení nad četbou

Na svátek Křtu Páně loňského roku křtil Benedikt XVI. malé děti. Byl si vědom, že ony nic nechápající děti z jeho rukou přijímají dar, o kterém uvažujeme. Podle křesťanského obřadu kladl rodičům a kmotrům otázku, co pro své dítě žádají. Odpověď zněla: Víru. I rodiče tedy věděli, o jaký dar žádají. Při promluvě pak Svatý otec ukázal, co tento dar přináší. Podává nám záchranu ze sevření hříchem a smrtí, přináší nám ochranu pro celý život a otevírá nám bránu k tomu, po čem žízní lidská duše a prahne lidské tělo, k životu v plnosti. Činí z nás děti věčného Otce.

Křest je zvláštním obřadem, protože k němu přistupujeme a prosíme o víru, kterou zároveň také vyznáváme. Křest je stvrzením naší osobní smlouvy s Bohem, který v nás vzbudil touhu, a my jsme na ni odpověděli. Přijali jsme ho za svého Boha a on nás přijal za své dítě. Je jistě namístě připomenout si onen křestní rozhovor, který za mnohé z nás vedli naši rodiče a kmotrové, a ptát se, jak tuto smlouvu naplňujeme.
© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS