Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, BrnoNávštěva papeže Benedikta XVI. v České republice - Praha, Stará Boleslav, Brno

Hlavní menu:

 
09.09.2009, kategorie: Příprava

Novéna: Den 2

9. září
(foto Antonín Forbelský)

Struktura modlitby

Ráno

*** Znamení kříže: Ve jménu Otce…

*** Modlitba 1

** Modlitba 2

** Otče náš… Zdrávas Maria…

Poledne

*** Modlitba 1

** Otče náš… Zdrávas Maria…

Mezi dnem

** Otče náš… Zdrávas Maria…

** Četba Písma svatého

** Zamyšlení nad Písmem svatým

* Čtení z myšlenek Benedikta XVI.

* Zamyšlení nad četbou

** Modlitba 2

** Modlitba 4

** Sláva Otci…

Večer

*** Znamení kříže: Ve jménu Otce…

*** Modlitba 1

** Otče náš… Zdrávas Maria…

* Litanie – přímluvy

** Modlitba 2

** Sláva Otci…


Četba Písma svatého

Bůh řekl: "Udělejme člověka jako náš obraz, nám podobného! Ať vládne nad mořskými rybami, nad létavým ptactvem, nad dobytkem i polní zvěří a nade všemi drobnými živočichy, kteří se pohybují po zemi." Bůh tedy stvořil člověka jako svůj obraz, jako obraz Boží ho stvořil; stvořil je jako muže a ženu. Bůh jim požehnal slovy: "Rosťte a rozmnožujte se! Naplňte zemi a podmaňte si ji. Vládněte nad rybami v moři, nad ptáky v povětří a nade všemi živočichy, kteří se pohybují po zemi!" Bůh dále řekl: "Dávám vám všechny semenné rostliny na zemi a všechny stromy, které mají plody s jádry podle svého druhu, aby vám skýtaly potravu." (Gn 1, 26-29)

Hospodine, Pane náš,
jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val
proti svým protivníkům
a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů,
měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
Co je člověk, že na něho pamatuješ,
syn člověka, že se ho ujímáš?
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu,
korunuješ ho slávou a důstojností.
Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou,
všechno pod nohy mu kladeš:
všechen brav a skot a také polní zvířata
a ptactvo nebeské a mořské ryby,
i netvora, který se prohání po mořských stezkách.
Hospodine, Pane náš,
jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! (Žl 8)


Zamyšlení nad Písmem svatým

Dnes si chceme ujasnit, kdo jsem já, který Boha oslovuji. Říkáváme, že "stojíme před Bohem." Stojíme před ním všichni, ale ne jako zástup bezejmenných bytostí. Stojíme zde jako zcela konkrétní lidé. Musíme proto uvažovat o tom, co jsou naše osobní rysy, a o tom, co nás mezi ostatními určuje. Důležité je, že máme určité vlastnosti, že už máme za sebou nějaký život a dílo, že jsme vykonali množství různých skutků. Dále je důležité, že jsme nějak postaveni vůči jiným lidem a z toho vyplývá naše role ve společnosti a s ní spojená zodpovědnost. Máme svou rodinu, zaměstnání, přátele, sousedy atd. a patříme k různým společenstvím, především ke společenství církve. Hlavně však máme svůj vnitřní život, který je někdy klidný a radostný, jindy plný napětí a zápasů.

Úryvky z Písma svatého otevírají pohled na to, co jako člověk, tj. tvor obdařený rozumem a svobodnou vůlí, mám společného se všemi ostatními lidmi. Podstatné je, že člověk je tvor a patří k tomu, co je stvořené. Dále to, že jsme od počátku vrcholným bodem stvoření a je nám svěřena vláda nad ním. Tváří v tvář Bohu tedy stojí člověk jako nejsilnější ze slabých a nejmocnější z těch, kdo jsou oproti jeho vůli bez moci. Máme však svobodu v rozhodnutí ji přijmout a spolu s ním kralovat jako spravedliví správci, nebo se jí protivit a tím sami sebe poškodit nebo i zničit.


Čtení z myšlenek Benedikta XVI.

Chtěl bych se pozastavit u překrásného tajemství víry, které rozjímáme každý den při recitaci modlitby Anděl Páně. Zvěstování, o kterém vypráví na začátku svého evangelia sv. Lukáš, je skromná a skrytá událost, kterou nikdo neviděl a – kromě Marie – její význam nikdo nerozpoznal. Je ale také rozhodující pro dějiny lidstva: když Maria řekla své "ano" andělovu poselství, Ježíš byl počat a spolu s ním začala nová éra dějin, která byla o Velikonocích potvrzena jako "nová a věčná Smlouva." Mariino ANO je ve skutečnosti dokonalým odrazem přitakání, které učinil samotný Kristus, když přicházel na svět, jak píše List Židům, vykládající žalm 39: "Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy" (Žid 10,7). Poslušnost Syna se odráží v poslušnosti Matky a tak skrze setkání obou jejich "ano" mohl Bůh přijmout lidskou tvář. (Řím, 25.3.2007)

Adamovým hříchem bylo, že chtěl uskutečnit svou, a nikoli Boží vůli. Je to stálé pokušení lidstva: být totálně autonomní, následovat jen vlastní vůli a domnívat se, že jenom tak budeme svobodní, že jedině díky této svobodě bez omezení bude člověk zcela člověkem a stane se bohem. Tím odporujeme pravdě, poněvadž pravdou je, že svou svobodu máme sdílet s druhými a svobodní můžeme být pouze ve společenství s nimi. Tato sdílená svoboda může být pravou svobodou pouze tehdy, vstoupíme-li s ní do samotného měřítka sdílené svobody, do vůle Boží. Tato základní poslušnost je součástí lidské existence. (Řím, 20.3.2008)


Zamyšlení nad četbou

V těchto krátkých úryvcích z promluvy před modlitbou Anděl Páně 25. března 2007 a z kázání na Zelený čtvrtek r. 2008 nám Svatý otec Benedikt XVI. ukazuje, v čem spočívá jak neštěstí člověka, tak jeho záchrana. Neštěstí člověka a celého lidstva je v tom, že člověk – Adam a Eva – vybočil z toho, co bylo Boží vůlí. Hříchem se doslova vyvrátil z ráje, který Bůh založil a člověku připravil jako blažený život. Záchrana lidstva přichází tehdy, kdy jiní dva lidé – Panna Maria a Ježíš Kristus – bezvýhradně a do všech důsledků Boží vůli přijmou a vysloví ony dvě nejdůležitější věty, které kdy někdo vyslovil. Maria řekla: "Staň se mi podle tvého slova" (Lk 1, 38), a Kristus řekl: "Ne má, ale tvá vůle se staň" (Lk 22, 42). Jimi je obnovena a dovršena důstojnost člověka. Proč nám tyto věci Benedikt XVI. připomíná, je zřejmé. Každý z nás musí sám za sebe říct tyto nebo podobné věty, a to ne jen jednou v životě. Kdykoli se totiž rozhodujeme v otázkách, které nejsou mravně nelišné, rozhodujeme se jednat buď ve shodě s Boží vůlí anebo proti ní.
© Česká biskupská konference | © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2009 | | RSS